Alt

Splošni pogoji in pravila

PROGRAMI ŠPORTNE KLINIKE

Namen in cilj vadbenih programov je izboljšanje splošnega počutja, zdravja, telesne pripravljenosti in okrevanja po morebitnih poškodbah, kroničnih bolečinah in operacijah. Sami programi so individualizirani in prilagojeni posameznikom. Vse skupaj podpremo s prehranskimi smernicami, nasveti, meritvami in nadzorom. 

CENIK

Cena posameznih programov je objavljena na spletni strani  https://sportnaklinika.si/ oz. lahko cenik prenesete TUKAJ.

UPORABNINA

Obiskovalec na podlagi podpisane pristopne izjave poravna uporabnino za vstop in uporabo vadbenega centra, naprav in predmetov v vadbenem centru, garderob, sanitarij in tušev ter za redno in tekoče vzdrževanje, čiščenje in (po potrebi) tudi razkuževanje vadbenega centra ter naprav in predmetov, vse z namenom zagotavljanja varnega okolja.
Uporabnina zajema 8 obiskov in velja za največ 5 tednov (v tem času mora obiskovalec porabiti vseh 8 obiskov). Uporabnina se plača vnaprej skladno z vsakokrat veljavnim cenikom vadbenega centra. Uporabnina se zaračuna ločeno od ostalih storitev (vadbeni programi Športna klinika).

HIŠNI RED CENTRA

Vadbeni center je zaprtega tipa, saj je cilj programov Športna klinika individualna obravnava obiskovalcev. Za vsak obisk vadbenega centra se obiskovalec dogovori in usklajuje neposredno s trenerjem.
V vadbenem centru je potrebno upoštevati sledeča pravila in usmeritve:
a)    vadba lahko poteka le v čisti športni opremi in športni obutvi, namenjeni izključno vadbi v notranjih prostorih;
b)    vadbene naprave in predmete je potrebno po uporabi vedno očistiti/razkužiti;
c)    vadbene naprave je potrebno uporabljati skladno z navodili;
d)    vadbene predmete (npr. uteži) je nedopustno metati na tla, temveč jih je potrebno položiti oz. pospraviti na za to predvidena mesta;
f)    nedopustno je motenje in/ali vznemirjanje drugih obiskovalcev;
g)    garderobne omarice se koristijo v času uporabe vadbenega centra in se morajo izprazniti, ko obiskovalec preneha z vadbo;
h)    zagotavljati je potrebno skrb za lastno higieno ter vzdrževati red in čistočo tako v vadbenih prostorih kot tudi v garderobah, sanitarijah in tuših;
i)    v vadbenem centru je prepovedano kajenje, uživanje alkoholnih pijač ali narkotikov;
j)    v vadbenem centru je prepovedano spremstvo živali;
k)    v vadbenem centru je spremstvo otrok dovoljeno le ob izrecnem predhodnem dovoljenju nosilca dejavnosti.
Za mladostnike, mlajše od 15 let, je uporaba vadbenega centra možna le s podpisano izjavo o soglasju staršev ali skrbnikov.

ODGOVORNOST

Obiskovalec je z napravami in predmeti v vadbenem centru dolžan ravnati skrbno in jih uporabljati v skladu z morebitnimi navodili na napravah ter ustnimi ali pisnimi navodili trenerja.
V primeru, če obiskovalec namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo v vadbenem centru ter na napravah in predmetih ali na stvareh drugih obiskovalcev, je dolžan kriti stroške popravila ali nakupa novih stvari oziroma v celoti odškodninsko odgovarja po pravilih splošne odškodninske odgovornosti

OMEJITEV IN IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Nosilec dejavnosti Športna klinika, Jan Veleušič s.p. in ostali trenerji ne prevzemamo nobene odgovornosti iz naslova telesnih poškodb, poslabšanja zdravja, uničenja ali odtujitve stvari obiskovalca ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe v vadbenem centru. Navedeno velja tudi v primeru, če je bil nosilec dejavnosti seznanjen z morebitnimi omejitvami, zdravstvenimi težavami ali posebnimi zdravniškimi navodili za posameznega obiskovalca, saj se šteje, da se je obiskovalec prostovoljno odločil za vadbo kljub omenjenim omejitvam ali zdravstvenim težavam.
Izvajalci prav tako ne prevzemamo nobene odgovornosti za:
-    telesne poškodbe ali poslabšanje zdravja, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil trenerjev; 
-    morebitno nastalo materialno škodo, do katere lahko pride zaradi nepravilne uporabe vadbenih naprav in predmetov s strani obiskovalca;
-    osebne predmete, dragocenosti in gotovino obiskovalcev.
Prav tako vadeči razumejo, da mnenje trenerjev ni nadomestilo za zdravniško mnenje. Pred pričetkom izvajanja programov, predlagamo pregled in soglasje osebnega zdravnika.

OBJAVLJANJE FOTOGRAFIJ IN POSNETKOV

S podpisom prijavnice vadeči soglaša in dovoljuje, da objavljamo posnetke in slike iz vadbe za namen promocije same Športne Klinike. V kolikor tega vadeči ne želi, obvesti svojega trenerja, da na fotografijah ne bo izpostavljeni. V primeru, že objavljene slike, se le-ta na prošnjo nemudoma umakne.

NAČIN PLAČILA UPORABNINE IN STORITEV

Vse storitve je mogoče plačati izključno preko bančnega nakazila v skladu z izdanim predračunom ali računom.

ZAMRZNITEV PAKETNIH STORITEV IN UPORABNINE

V primeru napovedane odsotnosti 7 dni ali več je mogoče zamrzniti paketne storitve in uporabnino Športne Klinike. V primeru odsotnosti manj kot 7 dni je vadbe možno nadomestiti ob povratku. 
Zamrznitev je mogoče opraviti in javiti preko emaila: program@sportnaklinika.si.

Splošni pogoji in pravila so bila nazadnje posodobljena 12.02.2023